Artista di Mizuhiki (carta arrotolata) Toshiko Uchino